Lecturer: Accountancy

  • Stellenbosch
  • Stellenbosch University
Duties/Pligte - Daar bestaan tans opwindende doseer - en navorsingsgeleenthede vir bewese vakspesialiste in die volgende Rekeningkundige vakgebiede: Bestuursrekeningkunde, Finansiële Rekeningkunde, Belasting en Ouditkunde (met inbegrip van Inligtingstelsels en Sake-etiek)._Job Requirements/Pos Vereistes - 'n Toepaslike SAIGR-geakkrediteerde Honneursgraad in Rekeningkunde of Nagraadse Diploma in Rekeningkunde; - Registrasie as Geoktrooieerde Rekenmeester (SA) of in aanmerking om te registreer; - Akademiese uitnemendheid ('n volledige akademiese rekord moet die aansoek vergesel); - 'n Verbintenis tot navorsing en sosiale impak/gemeenskapsbetrokkenheid; - Die vermoë om in Engels of Afrikaans te doseer, departementele administrasie te behartig en binne spanverband saam te werk; - Die bereidwilligheid om by die Thuthuka-projek van die SAIGR, asook die dosering van Inligtingstelsels en/of Sake-etiek, betrokke te wees - An appropriate SAICA accredited Honours degree in Accounting or Postgraduate Diploma in Accounting; - Registration as a Chartered Accountant (SA) or eligibility to register; - A commitment to research and social impact/community involvement; - The ability to lecture in English or Afrikaans, handle departmental administration and work in a team; - The willingness to be involved in SAICA's Thuthuka-project and the lecturing of Information Systems and/or Business Ethics. Recommendation/Aanbeveling Die vermoë om in beide Engels en Afrikaans te doseer. The ability to lecture in both English and Afrikaans.